Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.368.525
Truy cập hiện tại: 23.174
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


BVPHCN Số30/KH-BVPHCN Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 27/12/2016

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 08/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và kế hoạch 150-KH/ĐUYT của Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế  ngày 21/12/2016 về xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chi ủy Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. Về mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng.

2. Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời với việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.

- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); phù hợp với đơn vị và đảm bảo điều kiện thực hiện.

- Gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tại đơn vị, huy động tối đa số đảng viên của Chi bộ đến dự học tập, quán triệt và theo dõi tập trung thông qua truyền hình trực tiếp, tránh biểu hiện hình thức, kém hiệu quả.

II. Kế hoạch học tập, quán triệt

1. Hình thức tổ chức

Cấp ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua các buổi Hội nghị chuyên đề, họp Chi bộ, họp bệnh viện và tuyên truyền trên Website của bệnh viện.

2. Thành phần:

- Toàn thể đảng viên trong chi bộ;

- Cán bộ chủ chốt trong bệnh viện.

3. Nội dung

* Nội dung 1:

- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 20/10/2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

- Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

* Nội dung 2: Triển khai kế hoạch của đảng ủy khối và đảng ủy Sở Y tế thực hiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

* Nội dung 3: Triển khai Kế hoạch của Chi bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

II. Tổ chức thực hiện:

1. Cấp ủy chịu trách nhiệm

- Soạn thảo tài liệu tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu về nội dung chuyên đề: Thực hiện trong tháng 01 năm 2017 và những năm tiếp theo.

-Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt: Hoàn thành trong tháng 01 năm 2017.

2. Các tổ đảng chịu trách nhiệm

- Hướng dẫn đảng viên trong tổ đảng học tập, thảo luận Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW; Kết luận số 09-KL/TW.

- Thu bài thu hoạch cá nhân của đảng viên trong tổ đảng.

3. Các khoa/phòng trong bệnh viện

- Triển khai việc học tập thảo luận Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW; Kết luận số 09-KL/TW đến tất cả cán bộ viên chức.

- Thu bài thu hoạch cán bộ viên chức.

4. Ban kiểm tra đảng của Chi bộ

          Chịu trách nhiệm kiểm tra việc quán triệt thực hiện kế hoạch này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác