Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.338.601
Truy cập hiện tại: 2.654
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thông báo nội dung ôn tập tuyển dụng vị trí việc làm năm 2021
Ngày cập nhật 16/10/2021

Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-BVPHCN ngày 06/9/2021 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tuyển dụng số lượng vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2021;

Căn cứ Công văn số 4129/SYT-TCCB ngày 22/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Căn cứ Thông báo số 662/TB-BVPHCN ngày 29/9/2021 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về tuyển dụng vị trí việc làm năm 2021.

Bệnh viện Phục hồi chức năng ban hành tài liệu ôn tập sát hạch Phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, như sau:

TÀI LIỆU ÔN TẬP

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-HĐTD ngày 15 tháng 10 năm 2021

 của Hội đồng tuyển dụng vị trí việc làm Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

A. KIẾN THỨC CHUNG:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức

3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I. Bác sĩ đa khoa

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 35/2019/TT-BYT, ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

5. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

6. Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.

7. Quyết định số 5623/QĐ-BYT ngày 21/9/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc, điều trị PHCN 04 bệnh/tật: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Tật nứt đốt sống và não úng thủy.

II. Bác sĩ Y học cổ truyền

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

4. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thông tư số 44/2018/TT-BYT, ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược.

6. Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại”

7. Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.

8. Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền.

9. Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền”

III. Cao đẳng Phục hồi chức năng

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y,

3. Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.

4. Thông tư số 16/2018/TT-BYT  ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

6. Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”.

IV. Y sĩ Y học cổ truyền

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

3. Thông tư số 44/2018/TT-BYT, ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược.

4. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.

6. Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền.

7. Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền”

8. Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại”

V. Điều dưỡng

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y,

3. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

5. Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

6. Quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/09/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam.

VI. Kỹ thuật hình ảnh Y học

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y,

3. Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với thiết bị X quang dùng trong Y tế.

4. Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”.

VII. Kế toán

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

2. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

3. Luật Đấu thầu Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2013.

4. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

5. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

6. Thông tư 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP.

7. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

8. Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở Y tế công lập.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác