Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.874.337
Truy cập hiện tại 606
Liên kết website
+ Sở, ban ngành
+ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
+ Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
+ Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Ban lãnh đạo bệnh viện
Ngày cập nhật 09/07/2015

BAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Ths Bs : Nguyễn Khoa Nguyên

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Giám đốc.

Ths Quản lý công: Nguyễn Trọng Chương.

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc,  Chủ tịch Công

Bs CKII: Nguyễn Hà Nhật Linh           

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc                       

Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc được thực hiện theo Quyết định số 168/QĐ-BVPHCN ngày 19/02/2021, cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc bệnh viện

1. Bệnh viện Phục hồi chức năng làm việc theo chế độ một Thủ trưởng. Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

2. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi một số khoa, phòng trực thuộc. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các phần việc được phân công hoặc ủy quyền.

3. Khi giải quyết công việc mà có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác thì các Phó Giám đốc phải phối hợp để giải quyết, trong trường hợp các Phó Giám đốc không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các Phó Giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu liên quan cho người được giao phụ trách.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính chất cấp bách của công việc, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc.

5. Khi Phó Giám đốc vắng mặt ở cơ quan thì Giám đốc trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc khác xử lý, giải quyết công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó.

6. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong thời gian được ủy quyền.

7. Tùy tình hình thực tế, để đảm bảo sự điều hành có hiệu quả, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc.

8. Ban Giám đốc duy trì các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ và giao ban Bệnh viện hoặc khi cần thiết để các Phó Giám đốc báo cáo công việc Giám đốc đã chỉ đạo, thực hiện và các công tác khác mà Giám đốc thấy cần trao đổi tập thể; ngoài ra Giám đốc có thể triệu tập họp đột xuất khi cần thiết hoặc hội ý riêng với từng Phó Giám đốc để xử lý các công việc cụ thể hằng ngày cần giải quyết ngay.

9. Đối với những vấn đề thuộc chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động xấu; việc ký kết và các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và những vấn đề quan trọng khác thì Phó Giám đốc phải trình Giám đốc xem xét, quyết định.

10. Tập thể lãnh đạo Bệnh viện thảo luận để Giám đốc quyết định những vấn đề quan trọng theo Quy chế làm việc của Bệnh viện.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đốc

1. Ông Nguyễn Khoa Nguyên – Giám đốc

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bệnh viện theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện; Thực hiện báo cáo công tác với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

1.2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị.

1.3. Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học và kỹ thuật, Thuốc và điều trị, Quản lý chất lượng, Thi đua, khen thưởng và kỷ luật, Lương và chế độ chính sách,…

1.4. Trưởng ban: Bảo vệ Bí mật nhà nước, Ban điều hành chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR), Ban điều hành các dự án, Thực hiện Quy chế dân chủ, Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban chỉ đạo phòng chống các đại dịch nguy hiểm...Tham gia các Hội đồng, Tổ công tác, Ban Chỉ đạo của Sở, của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Y tế.

1.5. Trực tiếp phụ trách:

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đơn vị; tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, chế độ chính sách, hợp tác quốc tế; thi đua - khen thưởng, xây dựng cơ bản, trang thiết bị y tế; kỷ luật, kỷ cương hành chính, cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phát ngôn báo chí; Công tác quản lý, tài chính - kế toán; tổ chức triển khai đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt,…

b) Phụ trách các khoa, phòng hoặc tổ: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính kế toán, khoa Phục hồi chức năng Nhi, khoa Cận lâm sàng, tổ Đào tạo liên tục. Sinh hoạt và chấm công tại khoa Phục hồi chức năng Nhi.

c) Chủ trì giao ban toàn bệnh viện, các cuộc họp của đơn vị, dự giao ban luân phiên với các khoa, phòng phụ trách.

d) Là chủ tài khoản của đơn vị.

2. Ông Nguyễn Trọng Chương - Phó Giám đốc

Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm các lĩnh vực được phân công phụ trách sau:

1.1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động

1.2. Trưởng ban: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Thực hiện Quy tắc ứng xử, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp, Giảm thiểu chất thải nhựa, Ban cải cách thủ tục hành chính, Ban xây dựng “Bệnh viện không khói thuốc”, Ban phòng chống thảm họa và giảm nhẹ thiên tai, Ban Phổ biến pháp luật, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

1.3. Trực tiếp phụ trách:

a) Trực tiếp chỉ đạo triển khai “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin” tại bệnh viện, trang Website và Fanpage bệnh viện; văn hóa công sở, văn hóa công vụ, công tác an ninh- quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng chống thảm họa và giảm nhẹ thiên tai, các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội, chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR), Truyền thông giáo dục sức khỏe; trực tiếp hỗ trợ Giám đốc công tác xây dựng cơ bản, công tác hậu cần, đề án sử dụng tài sản công trong mục đích liên doanh, liên kết.

b) Phụ trách các khoa, phòng hoặc tổ: Phòng Hành chính - Vật tư thiết bị Y tế, khoa An dưỡng – Dinh dưỡng, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ Công tác xã hội, tổ kiểm tra công vụ, tổ Công nghệ thông tin. Sinh hoạt và chấm công tại phòng Tổ chức cán bộ.

c) Kiểm tra, và ký duyệt các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Bệnh viện: Bệnh án, giấy ra viện, chuyển viện, giấy hẹn tái khám, sổ chứng nhận Bảo hiểm xã hội, điều động xe ô tô, công lệnh,…  

d) Là chủ tài khoản - Ủy quyền thứ nhất.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2. Ông Nguyễn Hà Nhật Linh – Phó Giám đốc

Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm các lĩnh vực được phân công phụ trách sau:

1.1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Điều dưỡng, Khoa học và kỹ thuật, Thuốc và điều trị. 

1.2. Trưởng ban: Chỉ đạo chương trình 5S ‘‘Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng’’

1.3. Trực tiếp phụ trách:

a) Trực tiếp chỉ đạo triển khai quy chế chuyên môn (thường trực, bệnh án, hội chẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn…), quản lý chất lượng bệnh viện, khám bệnh chữa bệnh, bảo hiểm Y tế, đào tạo liên tục; trực tiếp hỗ trợ Giám đốc chỉ đạo, điều hành phòng chống các đại dịch nguy hiểm, xây dựng đề án phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các kỹ thuật chuyên môn.

b) Phụ trách các khoa, phòng hoặc tổ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Điều dưỡng, khoa Phục hồi chức năng người lớn, khoa Khám bệnh đa khoa – Cấp cứu, khoa Y học cổ truyền, khoa Dược, tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ kiểm soát Bảo hiểm Y tế. Sinh hoạt và chấm công tại khoa Y học cổ truyền.

c) Kiểm tra, và ký duyệt các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Bệnh viện: Bệnh án, giấy ra viện, chuyển viện, giấy hẹn tái khám, sổ chứng nhận Bảo hiểm xã hội, điều động xe ô tô, công lệnh,… 

d) Là chủ tài khoản - Ủy quyền thứ hai.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ ba ngày 28/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ tư ngày 29/06/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Phó Giám Đốc: Nguyễn Trọng Chương
07:30: Trực lãnh đạo
Thứ năm ngày 30/06/2022
Thứ sáu ngày 01/07/2022
Giám đốc: Nguyễn Khoa Nguyên
07:30: Giao ban chuyên môn
Thứ bảy ngày 02/07/2022
Chủ nhật ngày 03/07/2022