Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 5.970.928
Truy cập hiện tại: 1.312
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
Ngày cập nhật 08/07/2015

Phó trưởng phòng: Ths. Dương Thế Mạnh

Kỹ thuật viên Trưởng Bệnh viện: CN. Phạm Duy Duẩn

Nhân viên: Võ Xuân Hải,  Dương Phan Huy Miên, Lê Minh Đức, Lê Thị Hồng Phương, Đặng Thị Hoàng Nhi, Hoàng Nguyễn Tố Tâm

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

1. Chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH) là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện xây dựng Kế hoạch hoạt động của bệnh viện; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Về Kế hoạch – Chỉ đạo tuyến – Quản lý chất lượng bệnh viện

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện;

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;

- Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn của bệnh viện và của tuyến dưới để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo;

- Theo dõi, quản lý công tác đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước;

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện;

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê và khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện theo quy định, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên;

2.2.  Về Công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng, bộ phận trực thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho viên chức và người lao động của bệnh viện;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống phần mềm quản lý, hệ thống mạng, trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện;

- Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;

- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

2.3. Về công tác điều dưỡng

- Chỉ đạo công tác chăm sóc, thực hiện quy trình kỹ thuật và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định;

- Tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc, thực hiện quy trình kỹ thuật và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc, thực hiện kỹ thuật trong bệnh viện.

- Xây dựng, theo dõi, đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc và thực hiện các quy trình kỹ thuật trên người bệnh;

- Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa, tham mưu cho bệnh viện ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn bệnh viện;

- Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa bảng mô tả công việc các vị trí làm việc của y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn bệnh viện;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc, thực hiện thủ thuật trên người bệnh;

- Tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc;

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh lao động;

- Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ rong việc điều động, bố trí điều dưỡng viên, y sỹ, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo liên tục, sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh và các quy trình kỹ thuật cho y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc;

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chia sẻ và nâng cao năng lực chuyên môn thực hành chăm sóc người bệnh và các quy trình kỹ thuật;

- Phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy trình sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện chăm sóc người bệnh;

- Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng chấm thầu vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học;

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn;

- Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

2.4. Về Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tiến hành khử khuẩn, tiệt khuẩn đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Thực hiện các công việc quản lý đồ vải, giặt là, vệ sinh, thu gom, quản lý chất thải theo đúng quy trình kỹ thuật và quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn.

2.6. Về công tác dinh dưỡng

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

- Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

- Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

- Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.

- Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện.

Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 10/06/2024
Thứ ba ngày 11/06/2024
Thứ tư ngày 12/06/2024
Thứ năm ngày 13/06/2024
Thứ sáu ngày 14/06/2024
Thứ bảy ngày 15/06/2024
Chủ nhật ngày 16/06/2024
Chưa cập nhật lịch công tác