Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 5.949.210
Truy cập hiện tại: 1.680
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Phòng Tài chính - Kế toán
Ngày cập nhật 08/07/2015

Trưởng phòng - Kế toán trưởng: CN Phạm Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng:  CN Trần Thị Khánh Vân

Nhân viên: Ths Nguyễn Thanh Tùng, Ths Nguyễn Thị Thuỳ Minh, Trương Minh Quốc, Lê Thị Minh Trang

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

1. Chức năng: Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Kế toán tổng hợp

- Phân loại các chứng từ theo chủng, loại – khoản, mục – tiểu mục;

- Theo dõi số dư trên các tài khoản;

- Hướng dẫn, kiểm tra hạch toán các hoạt động phát sinh vào các tài khoản sao cho chính xác, hợp lệ, đúng quy định của Bộ Tài Chính đã ban hành;

- Thường  xuyên  liên  lạc với Cty Misa, nâng cấp sửa chữa những lỗi mắc phải trong quá trình sử dụng;

- Kiểm tra các chứng từ thu chi tiền mặt, đảm bảo phiếu chi, phiếu thu tiền mặt có đầy đủ chứng từ gốc, đầy đủ chữ ký của Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc;

- Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều thực hiện trên chương trình kế toán Misa;

- Báo cáo ghi thu ghi chi (viện phí) nộp cho Cục thuế (cuối tháng);

- Tờ khai thuế GTGT – TNDN nộp cho cục thuế;

- Thực hiện các bút toán để hoàn thành bảng cân đối tài khoản, các loại sổ cái vào cuối tháng;

- Hàng quý báo cáo tổng hợp thu chi tất cả các nguồn cho phòng kế hoạch tổng hợp;

- Thực hiện các báo cáo: Tổng hợp tình KP và quyết toán KP đã sử dụng; Chi tiết hoạt động và đề nghị quyết toán (tất cả các nguồn).

- Lập báo cáo tài chính;

- Thực hiện quyết toán công khai lương tăng thêm;

- Thực hiện công khai tài chính – công khai dự toán – công khai quyết toán năm (sau khi quyết toán được duyệt);

- Đóng các loại sổ sách kế toán, sau đó lưu trữ cùng với các chứng từ kế toán.

2.2. Kế toán thu chi ngân sách

- Tổng hợp bảng chấm công, chấm trực và độc hại hàng tháng và thanh toán tiền lương, phụ cấp, trực cho cán bộ nhân viên;

- Phản ánh toàn bộ các nguồn thu + chi của Bệnh viện;

- Hàng tháng, quý: In báo cáo tổng hợp công nợ và đóng sổ qũy TM, tổng hợp viện phí, chi tiết tạm ứng theo tài khoản, chi tiết tạm ứng theo đối tượng,....;

- Theo dõi tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gởi Kho bạc, Ngân hàng và Dự toán ngân sách cấp;

- Thanh toán chuyển khoản cho khách hàng đã cung cấp thuốc, hoá chất, y dụng cụ, TSCĐ; hàng hoá, dịch vụ cho BV.vv… Khi chứng từ hợp lệ;

- Chuyển  nộp  các  khoản trợ cấp theo lương như:  BHXH; BHYT về  cơ quan BHXH;

-  Rút kinh phí từ Kho bạc nhập về đơn vị để chi họat động;

- Hạch  toán  tất  cả  các  khoản  thu  -  chi  phát  sinh  từ  các  nguồn  tài  chính vào chương trình kế toán Misa;

- Liên hệ Kho bạc để giao nhận chứng từ chuyển khoản từ nguồn tiền gửi hoặc dự toán ngân sách và thanh toán tiền điện; nước (bằng hình thức uỷ nhiệm thu qua kho bạc);

-  Căn cứ vào các chứng từ chi tiền mặt, kế toán tổng hợp chuyển giao lập bảng kê thanh toán tạm ứng với Kho bạc số kinh phí dự toán ngân sách đã nhận về chi hoạt động;

-  Đối chiếu số phát sinh, số dư với Kho bạc, Ngân hàng;

- Nhận các chứng từ thanh toán các khoản phụ cấp cho cán bộ bệnh viện như: bảng lương, báo cáo tăng (giảm) lương, phụ cấp ưu đãi, đặc thù, trực, ngoài giờ, trách  nhiệm,...để chuyển giao chứng từ lên Kho bạc, lập giấy rút dự toán ngân sách hoặc ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân  hàng, sau đó lập lệnh chi gửi qua ngân hàng để chuyển tiền lương vào tài khoản ATM của từng cá nhân;

- Căn cứ vào chứng từ nghĩ ốm đau và chứng từ nghỉ thai sản để lập bảng trợ cấp thai sản, ốm đau gởi cơ quan BHXH;

- Tập hợp các khoản thu nhập của cán bộ nhân viên trong đơn vị để thực hiện công tác tính thuế TNCN;

- Cuối  tháng in báo cáo tất cả các nguồn tài chính, sắp xếp chứng từ lưu và bảo quản theo chi tiết từng tài khoản;

- Lập báo cáo tăng (giảm) nhân sự (tiền lương) nộp  về cơ quan BHXH để đối chiếu số nộp BHXH, BHYT.

2.3. Kế toán viện phí, BHYT

- Thực hiện thu viện phí nội trú, ngoại trú bệnh nhân BHYT và không BHYT theo quy định;

- Lập bảng tổng hợp và báo cáo thu viện phí (tạm ứng và thanh toán ra viện) hàng ngày;

- Lập phiếu thu, chi vào cuối mỗi ngày;

- Kết sổ thu tiền tạm ứng thuốc và thanh toán ra viện vào lúc 16h30 chiều mỗi ngày;

- Quản lí, kiểm tra chứng từ thu tạm ứng; biên lai thu viện phí trực tiếp, thanh toán ra viện hàng ngày của Tổ thu viện phí nội trú và biên lai thu viện phí trực tiếp của tổ thu viện phí ngoại trú;

- Các chứng từ lưu lại khi thanh toán ra viện: Các phiếu tạm ứng; Tờ cam kết (nếu phiếu tạm ứng bị mất); Bảng thanh toán ra viện (có chữ ký của hành chính khoa); Các chứng từ liên quan đến chế độ người nghèo theo quy định.

- Lập các báo cáo tháng, quý, năm về viện phí, BHYT, người nghèo,.... theo quy định;

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lí biên lai thu tiền viện phí với Cục thuế.

2.4. Kế toán kho

- Nhận, kiểm tra chứng từ và nhập từ kho hành chính và kho dược-trang thiết bị;

- Tất cả các nghiệp vụ phát sinh, xuất nhập đều được nhập liệu vào chương trình kế toán MiSa;

- Chuyển  chứng  từ  nhập  cho  kế  toán  trưởng  duyệt  nguồn  thanh  toán  tiền  cho khách hàng;

- Lập báo cáo cuối tháng, In báo cáo theo dõi tổng hợp công nợ, sổ cái tài khoản phải trả khách hàng;

- Đóng sổ kế toán, thực hiện lưu giữ chứng từ, sổ cái;

- Kiểm kê kho theo tháng, Quý.

2.5. Thủ quỹ (kiêm nhiệm)

- Thực hiện việc thu chi tất cả các nguồn tiền phát sinh trong bệnh viện bằng tiền mặt;

- Liên hệ với kho bạc, ngân hàng về việc nộp và rút tiền mặt về thanh toán tại bệnh viện;

- Căn cứ tổng hợp thu trong ngày của kế toán viện phí: Thu tiền của các nhân viên thu tiền (viện phí, tạm ứng, thanh toán ra viện, tiền thuốc….) vào cuối buổi chiều;

- Nộp tiền kho bạc;

- Tất cả các giao dịch phát sinh đều phải có phiếu thu và phiếu chi do kế toán thanh toán in từ chương trình kế toán Misa;

- Chứng từ chi phải có chữ ký của kế toán trưởng;

- Thường xuyên đối chiếu với kế toán thanh toán;

- Cập nhật ghi chép sổ quỹ hàng ngày;

- Kiểm kê tồn quỹ tiền mặt cuối tháng và có biên bản kiểm quỹ tiền mặt;

- Báo cáo với Trưởng phòng khi có nghi ngờ về sai sót, tiêu cực, trong quá trình thu chi.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện.

Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 10/06/2024
Thứ ba ngày 11/06/2024
Thứ tư ngày 12/06/2024
Thứ năm ngày 13/06/2024
Thứ sáu ngày 14/06/2024
Thứ bảy ngày 15/06/2024
Chủ nhật ngày 16/06/2024
Chưa cập nhật lịch công tác