Từ khóa
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.339.441
Truy cập hiện tại: 2.755
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá Website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Ban lãnh đạo bệnh viện
Ngày cập nhật 09/07/2015

 

Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc được thực hiện theo Quyết định số 138/QĐ-BVPHCN ngày 04/03/2024, cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc bệnh viện

1. Bệnh viện Phục hồi chức năng làm việc theo chế độ một Thủ trưởng. Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

2. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi một số khoa, phòng trực thuộc. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các phần việc được phân công hoặc ủy quyền.

3. Khi giải quyết công việc mà có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác thì các Phó Giám đốc phải phối hợp để giải quyết, trong trường hợp các Phó Giám đốc không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các Phó Giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu liên quan cho người được giao phụ trách.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính chất cấp bách của công việc, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc.

5. Khi Phó Giám đốc vắng mặt ở cơ quan thì Giám đốc trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc khác xử lý, giải quyết công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó.

6. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nội dung xử lý, giải quyết trong thời gian được ủy quyền.

7. Tùy tình hình thực tế, để đảm bảo sự điều hành có hiệu quả, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc.

8. Ban Giám đốc duy trì các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ và giao ban Bệnh viện hoặc khi cần thiết để các Phó Giám đốc báo cáo công việc Giám đốc đã chỉ đạo, thực hiện và các công tác khác mà Giám đốc thấy cần trao đổi tập thể; ngoài ra Giám đốc có thể triệu tập họp đột xuất khi cần thiết hoặc hội ý riêng với từng Phó Giám đốc để xử lý các công việc cụ thể hằng ngày cần giải quyết ngay.

9. Đối với những vấn đề thuộc chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động xấu; việc ký kết và các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và những vấn đề quan trọng khác thì Phó Giám đốc phải trình Giám đốc xem xét, quyết định.

10. Tập thể lãnh đạo Bệnh viện thảo luận để Giám đốc quyết định những vấn đề quan trọng theo Quy chế làm việc của Bệnh viện.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đốc

1. Ông Nguyễn Khoa Nguyên – Giám đốc

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bệnh viện theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện; Thực hiện báo cáo công tác với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

1.2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị.

1.3. Chủ tịch các Ban, Hội đồng Bệnh viện theo quy định hiện hành và tham gia các Hội đồng, Tổ công tác, Ban Chỉ đạo của Sở, của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Y tế.

1.4. Trực tiếp phụ trách:

a) Các nhiệm vụ phụ trách chính và trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đơn vị;

- Quản lý tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, chế độ chính sách,

- Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phát ngôn báo chí;

- Công tác quản lý hạ tầng, trang thiết bị;

- Công tác quản lý, tài chính - kế toán;

- Tổ chức triển khai đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt,…

- Thực hiện quy chế chuyên môn trong bệnh viện: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, công tác điều dưỡng, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo hiểm y tế,…;

- Công tác chỉ đạo tuyến và chương trình PHCN dựa vào cộng đồng;

- Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Các hoạt động hợp tác quốc tế và các dự án.

b) Phụ trách các khoa, phòng hoặc tổ:

- Các phòng tham mưu: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch - Tổng hợp,

- Các khoa lâm sàng: Khoa Nhi, khoa Nội, khoa Y học cổ truyền,

- Các tổ chuyên trách: tổ kiểm soát Bảo hiểm Y tế, tổ Điều dưỡng, tổ Dinh dưỡng, tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Sinh hoạt và chấm công tại khoa Nhi.

c) Chủ trì giao ban toàn bệnh viện, các cuộc họp của đơn vị, dự giao ban luân phiên với các khoa, phòng phụ trách.

d) Là chủ tài khoản của đơn vị.

2. Ông Nguyễn Trọng Chương - Phó Giám đốc

Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm các lĩnh vực được phân công phụ trách sau:

1.1. Phó Chủ tịch các Ban, Hội đồng Bệnh viện theo quy định hiện hành

1.2. Trực tiếp phụ trách:

a) Các nhiệm vụ phụ trách và trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác chuyển đổi số tại bệnh viện, trang Website và Fanpage bệnh viện;

- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa công vụ;

- Thực hiện Quy tắc ứng xử; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp, Giảm thiểu chất thải nhựa; Chỉ đạo chương trình 5S ‘‘Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng’’

- Triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Thực hiện cải cách hành chính và Quy chế dân chủ;

- Công tác an ninh- quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng chống thảm họa và giảm nhẹ thiên tai;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; phổ biến pháp luật;

- Xây dựng Bệnh viện không khói thuốc;

- Các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội;

- Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR);

- Trực tiếp hỗ trợ Giám đốc công tác xây dựng cơ bản, quản lý hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị thông dụng, thiết bị y tế, đề án sử dụng tài sản công trong mục đích liên doanh, liên kết.

b) Phụ trách các khoa, phòng hoặc tổ:

- Khoa Khám bệnh – Chỉnh hình, khoa Dược - Cận lâm sàng,

- Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ Công tác xã hội, tổ kiểm tra công vụ, tổ Công nghệ thông tin, tổ Quản lý chất lượng bệnh viện.

- Sinh hoạt và chấm công tại phòng Tổ chức - Hành chính.

c) Được uỷ quyền kiểm tra, và ký duyệt các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Bệnh viện: Bệnh án, giấy ra viện, chuyển viện, giấy hẹn tái khám, sổ chứng nhận Bảo hiểm xã hội, điều động xe ô tô, công lệnh,…  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  

 
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 22/07/2024
Thứ ba ngày 23/07/2024
Thứ tư ngày 24/07/2024
Thứ năm ngày 25/07/2024
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Chưa cập nhật lịch công tác