Từ khóa
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 09/07/2015

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THUA THIEN HUE REHABILITATION HOSPITAL

* Địa chỉ:

- Cơ sở 1: 93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế. 

- Cơ sở 2: 30 Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, TP Huế.

* Email: bvphcnhue@thuathienhue.gov.vn hoặc bvphcnhue@gmail.com.

* Fanpage: https://www.facebook.com/bvphcntth (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế) 

* Điện thoại cơ quan: 0915925258

* Quá trình lịch sử bệnh viện:

- Quyết định số 1328/QĐ-UB ngày 22/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên và thành lập một số đơn vị thuộc Sở Y tế, trong đó bao gồm thành lập bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế (trên cơ sở nâng cấp Nhà Điều dưỡng).

- Quyết định số 1989/QĐ-UB ngày 15/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vào bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-SYT, Ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tên bệnh viện

- Bằng tiếng Việt: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tiếng Anh: Rehabilitation Hospital Thua Thien Hue Province.

Điều 2. Tổ chức Đảng và Đoàn thể trong bệnh viện:

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong bệnh viện lãnh đạo các hoạt động bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trong bệnh viện được thành lập và đặt dưới sự lãnh đạo của  Đảng theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế là bệnh viện chuyên khoa có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu.

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, Phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng

a. Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng;

b. Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

c. Hồi sức, cấp cứu;

d. An dưỡng;

e. Khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định;

g. Tham gia khám giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu.

2. Đào tạo nhân lực

a. Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;

b. Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành PHCN và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

3. Nghiên cứu khoa học

a. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng;

b. Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng.

4. Chỉ đạo tuyến về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

a. Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng Phục hồi chức năng;

b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

c. Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động Phục hồi chức năng.

5. Phòng bệnh

a. Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật;

b. Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

6. Truyền thông giáo dục sức khỏe

a. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;

b. Truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác Phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

7. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh

Về Phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

8. Thực hiện quy chế Dược bệnh viện theo quy định hiện hành

9. Quản lý kinh tế

a. Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

b. Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật;

c. Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ.

10. Hợp tác quốc tế

a. Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

b. Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

11. Sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt

13. Thanh tra, kiểm tra

          a. Bệnh viện tổ chức việc tự kiểm tra, giám sát theo phân công, phân cấp và theo quy định của Nhà nước.

          b. Bệnh viện chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Sở Y tế và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

          14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

          a. Tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

b. Thực hiện đúng các quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

c. Các tổ chức, cá nhân làm trái với Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ mà cá nhân hoặc những người đứng đầu tổ chức đó sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế

Điều 4. Quyền hạn

Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao theo phân cấp của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 5. Lãnh đạo bệnh viện

Lãnh đạo bệnh viện gồm Giám đốc và 01-02 Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên  Huế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bổ nhiệm Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Y tế quyết định. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các khoa, phòng chức năng

1. Các phòng chức năng: gồm 05 phòng.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Phòng Hành chính - Vật tư thiết bị Y tế;

- Phòng Điều dưỡng.

2. Các khoa chuyên môn: gồm 07 khoa.

- Khoa Khám bệnh đa khoa - Cấp cứu;

- Khoa Phục hồi chức năng Người lớn;

- Khoa Phục hồi chức năng Nhi;

- Khoa Y học cổ truyền;

- Khoa An dưỡng - Dinh dưỡng;

- Khoa Cận lâm sàng;

- Khoa Dược.

+ Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể của các Khoa, Phòng chuyên môn được quy định chi tiết tại phụ lục đính kèm.

+ Bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng Khoa/ Phòng do Giám đốc bệnh viện quyết định theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Y tế.

Điều 7. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của bệnh viện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các khoa, phòng và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được Sở Y tế phê duyệt, hằng năm bệnh viện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Quy mô giường bệnh là 70 giường, được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

4. Quản lý viên chức, người làm việc

- Viên chức, người làm việc của bệnh viện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch theo quy định của pháp luật,

- Viên chức, người làm việc của bệnh viện phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch viên chức, phải thực hiện nhiệm vụ được giao, phải tôn trọng người bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người bệnh và có trách nhiệm tham gia các hoạt động của bệnh viện, không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Viên chức, người làm việc của bệnh viện có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, được bố trí làm công tác chuyên môn theo khả năng và chuyên khoa, nghiệp vụ đào tạo của mình, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được thi nâng ngạch khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình.

Điều 8. Các hội đồng

1. Bệnh viện được thành lập các hội đồng, ban, tổ tư vấn... để phục vụ nhiệm vụ chính trị của bệnh viện.

a. Hội đồng Khoa học - Công nghệ.

b. Hội đồng Thuốc - Điều trị.

c. Các hội đồng, ban, tổ tư vấn khác được thành lập khi có nhu cầu và theo quy định hiện hành.

2. Việc thành lập, cơ cấu thành phần và phương thức hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn … do Giám đốc bệnh viện quyết định theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN BỆNH VIỆN

Điều 9.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tinh Thừa Thiên Huế là đơn vị dự toán cấp 2, kinh phí hoạt động từ các nguồn: kinh phí được cấp cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp y tế, nguồn thu từ viện phí, nguồn đầu tư của các dự án trong và ngoài nước, các khoản thu khác theo quy định của nhà nước...

Điều 10.

Nguồn thu của bệnh viện, gồm:

- Ngân sách Nhà nước cấp,

- Nguồn kinh phí thu từ Viện phí, Bảo hiểm y tế,

- Các nguồn thu từ dịch vụ kiểm tra sức khoẻ, khám và chứng nhận sức khoẻ định kỳ, khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật,

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11.

Khoản chi của bệnh viện, gồm:

- Lương và các khoản phụ cấp.

- Chi tiêu thường xuyên.

- Chi phát triển bệnh viện.

- Chi thi đua khen thưởng.

- Chi thu nhập tăng thêm theo quy định pháp luật.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 12. Quản lý tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản

- Hằng năm bệnh viện dành một phần kinh phí chi tiêu thường xuyên để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị y tế; cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của bệnh viện.

- Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản đều phải xây dựng, sử dụng theo đúng quy định hiện hành về chế độ Quản lý tài sản.

Điều 13. Quản lý thu, chi tài chính

- Hằng năm, bệnh viện phải lập dự toán thu, chi và quản lý sử dụng đối với từng nguồn kinh phí hiện có. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng quý, hàng năm với Sở Y tế,

- Bệnh viện thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14.

1. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Y tế và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình;

2. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế

3. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bệnh viện;

4. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại cộng đồng và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

5. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có thể hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành y tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

6. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có thể hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển bệnh viện theo quy định của pháp luật.

Chương VI

THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 15.

- Bệnh viện tổ chức việc tự kiểm tra, giám sát theo phân công, phân cấp và theo quy định của Nhà nước,

- Bệnh viện chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Sở Y tế và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 16.

Các tổ chức, cá nhân làm trái với quy định của Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà cá nhân hoặc những người đứng đầu tổ chức đó sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17.

Quy định này gồm có 8 Chương, 17 Điều.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không còn phù hợp thì Giám đốc bệnh viện tổng hợp, báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

MỘT SỐ ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Sở, ban ngành
Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Các đơn vị chuyên ngành phục hồi chức năng
Các tổ chức khuyết tật
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 6.298.552
Truy cập hiện tại: 145